Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng có đặc điểm là

Câu hỏi: Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng có đặc điểm là

A. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn

B. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ

C. xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn

D. xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ

Đáp án C.

Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống) có đặc điểm là xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn (Mục II, SGK/29 địa lí 10 cơ bản).