Trang chủ / Sinh học / Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của operon Lac ở E coli là

Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của operon Lac ở E coli là

Câu hỏi: Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của operon Lac ở E coli là

A. 1 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactôzơ.
B. 3 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loại enzim phân hủy lactôzơ.
C. 1 phân tử mARN mang thông tin tương ứng của 3 gen Z, Y, A.
D. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, A.

Đáp án B.

Giải thích: Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là 3 loại protein tương ứng với 3 gen Z, Y, A từ đó hình thành 3 loại enzim để phân hủy lactôzơ.

Có thể bạn quan tâm

Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi trung du là

Câu hỏi: Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên …