Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của operon Lac ở E coli là

Câu hỏi: Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của operon Lac ở E coli là

A. 1 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactôzơ.
B. 3 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loại enzim phân hủy lactôzơ.
C. 1 phân tử mARN mang thông tin tương ứng của 3 gen Z, Y, A.
D. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, A.

Đáp án B.

Giải thích: Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là 3 loại protein tương ứng với 3 gen Z, Y, A từ đó hình thành 3 loại enzim để phân hủy lactôzơ.