Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội của trẻ em là

Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội của trẻ em là quyền của trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em 2016.

Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội: Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.