Phương thức dinh dưỡng của nấm mốc là

Câu hỏi: Phương thức dinh dưỡng của nấm mốc là

A. Tự dưỡng

B. Dị dưỡng kí sinh

C. Dị dưỡng cộng sinh

D. Dị dưỡng hoại sinh

Đáp án D.

Phương thức dinh dưỡng của nấm mốc là dị dưỡng hoại sinh.