Cày ải được áp dụng khi

Câu hỏi: Cày ải được áp dụng khi

A. Đất còn ẩm, sau đó đất được phơi khô

B. Đất trũng, nước không tháo được cạn

C. Đất cao, ít được cấp nước

D. Tất cả đều sai

Đáp án A.

Cày ải được áp dụng khi đất còn ẩm, sau đó đất được phơi khô – SGK Công nghệ 7 trang 38.