Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm chung nào sau đây

Câu hỏi: Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm chung nào sau đây

A. Sau khi giành độc lập đều tiến lên chủ nghĩa xã hội
B. Nhiệm vụ đấu tranh là chống chế độ độc tài thân Mĩ
C. Đặt dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản
D. Hầu hết các quốc gia đã giành được độc lập

Đáp án D.

Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm chung là hầu hết các quốc gia đã giành được độc lập.