Nội dung nào của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương thể hiện thắng lợi lớn nhất của nước ta

Câu hỏi: Nội dung nào của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương thể hiện thắng lợi lớn nhất của nước ta

A. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do

B. Các bên thực hiện ngừng bắn

C. Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực

D. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương

Đáp án D.

Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các cường quốc cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng. -> Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.