Trong giai đoạn sau chiến tranh lạnh để xây dựng sức mạnh thực sự các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

Câu hỏi: Trong giai đoạn sau chiến tranh lạnh để xây dựng sức mạnh thực sự các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

A. phát triển kinh tế
B. mở cửa hội nhập
C. hội nhập quốc tế
D. phát triển quốc phòng

Đáp án A.

Sau chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia.