Phát biểu nào sau đây là phù hợp với tính chất hóa học chung của kim loại

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là phù hợp với tính chất hóa học chung của kim loại

A. Kim loại có tính khử, nó bị khử thành ion âm

B. Kim loại có tính oxi hóa, nó bị oxi hóa thành ion dương

C. Kim loại có tính khử, nó bị oxi hóa thành ion dương

D. Kim loại có tính oxi hóa, nó bị khử thành ion âm

Đáp án C.

Kim loại có tính khử, nó bị oxi hóa thành ion dương.