Nếu đặt vật vào môi trường đất ẩm dinh dưỡng dồi dào và nhiệt độ phù

Câu hỏi: Nếu đặt vật vào môi trường đất ẩm dinh dưỡng dồi dào và nhiệt độ phù hợp thì vật nào dưới đây có thể lớn lên ?

A. Cây bút

B. Con dao

C. Cây bưởi

D. Con diều

Đáp án C.

Cây bưởi là vật sống nên trong môi trường đất ẩm, dinh dưỡng dồi dào và nhiệt độ phù hợp cây có khả năng lớn lên.