Động vật có xương sống bao gồm các lớp chủ yếu nào sau đây

Câu hỏi: Động vật có xương sống bao gồm các lớp chủ yếu nào sau đây

A. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.
B. Cá, Chân khớp, Bò sát, Chim, Thú.
C. Cả, Lưỡng cư, Bỏ sát, Ruột khoang, Thú.
D. Thân mềm, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.

Đáp án A.

Cá, động vật lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú (bao gồm cả người) đều là động vật có xương sống.