Người ta biểu diễn lực bằng

Câu hỏi: Người ta biểu diễn lực bằng

A. Đường thẳng

B. Mũi tên

C. Tia

D. Đoạn thẳng

Đáp án B.

Người ta biểu diễn lực bằng mũi tên có:

+ Gốc đặt tại vật chịu lực tác dụng.

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều tác dụng của lực.

+ Độ dài tỉ lệ với độ lớn của lực.