Nhờ đâu nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XVII – XVIII?

Câu hỏi: Nhờ đâu nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XVII – XVIII?

A. Nhờ khuyến khích nông dân sản xuất tại chỗ.

B. Nhờ việc giảm tô, thuế.

C. Nhờ khai hoang mở rộng diện tích nông nghiệp.

D. Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Đáp án D.

Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi.