Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý phía nam, đặt phủ Gia Định vào năm nào?

Câu hỏi: Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý phía nam, đặt phủ Gia Định vào năm nào?

A. Năm 1776
B. Năm 1771
C. Năm 1689
D. Năm 1698

Đáp án D.

Năm 1698.