Nguyên nhân hình thành một tầng lớp địa chủ lớn, chiếm nhiều ruộng đất ở Đàng Trong?

Câu hỏi: Nguyên nhân hình thành một tầng lớp địa chủ lớn, chiếm nhiều ruộng đất ở Đàng Trong?

A. Nông nghiệp Đàng Trong phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi.

B. Chúa Nguyễn có chính sách di dân khẩn hoang.

C. Khuyến khích dân lưu vong trở về làm ăn.

D. Thủ công nghiệp phát triển.

Đáp án B.

Chúa Nguyễn có chính sách di dân khẩn hoang.