Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word là

Câu hỏi: Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word là

A. Phần mềm hệ thống
B. Phần mềm công cụ
C. Phần mềm tiện ích
D. Phần mềm ứng dụng

Đáp án D.

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm ứng dụng. Microsoft Word là một chương trình soạn thảo và xử lý văn bản phổ biến với tất cả người dùng máy tính trên toàn thế giới, được phát triển bởi Microsoft, theo bộ ứng dụng Microsoft Office.