Phần lớn lãnh thổ châu Phi có cảnh quan

Câu hỏi: Phần lớn lãnh thổ châu Phi có cảnh quan

A. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô.

B. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ẩm và nhiệt đới khô.

C. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan.

D. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan.

Đáp án D.

Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan (sgk Địa lí lớp 11 trang 20).