Sự khác nhau giữa phong hóa lí học phong hóa hóa học và phong hóa sinh học

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa phong hóa lí học, phong hóa hóa học và phong hóa sinh học

Trả lời:

– Phong hóa lí học chỉ làm đá vỡ vụn mà không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng.

– Phong hóa hóa học làm cho đá bị biến đổi cả thành phần hóa học và khoáng vật.

– Phong hóa sinh học làm cho đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ giới, vừa bị phá hủy về mặt hóa học.