Ở sinh vật nhân thực, thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

Câu hỏi: Ở sinh vật nhân thực, thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

A. Ribôxôm
B. mARN trưởng thành
C. tARN
D. mARN sơ khai

Đáp án D.

Ở sinh vật nhân thực mARN sơ khai không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã.