Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là

Câu hỏi: Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là

A. tARN
B. mARN
C. rARN
D. ADN

Đáp án B.

mARN là dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong quá trình tổng hợp prôtêin.