Chuỗi polipeptit được tổng hợp ở

Câu hỏi: Chuỗi polipeptit được tổng hợp ở

A. Nhân tế bào
B. Ti thể
C. Chất tế bào
D. Nhiễm sắc thể

Đáp án C.

Quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra trong tế bào chất.