Dịch mã còn được gọi là

Câu hỏi: Dịch mã còn được gọi là

A. Sao mã
B. Khớp mã
C. Tự sao
D. Giải mã

Đáp án D.

Tự sao là quá trình nhân đôi. Sao mã là quá trình tổng hợp ARN.