Ở nhiều ao đào thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có?

Câu hỏi: Ở nhiều ao đào thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có?

A. Vì ấu trùng trai thường sống trong bùn đất, sau một thời gian phát triển thành trai trưởng thành.

B. Vì ấu trùng trai vào ao theo nước mưa, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.

C. Vì ấu trùng trai bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Đáp án C.

Ở nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có vì ấu trùng trai bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.