Mai của mực thực chất là

Câu hỏi: Mai của mực thực chất là

A. khoang áo phát triển thành

B. tấm miệng phát triển thành

C. tấm mang tiêu giảm

D. vỏ đá vôi tiêu giảm

Đáp án D.

Mai của mực thực chất là vỏ đá vôi tiêu giảm.