Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào

Câu hỏi: Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào

A. Bạo lực để giành độc lập dân tộc

B. Duy tân để phát triển đất nước

C. Cải cách kinh tế, xã hội

D. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang

Đáp án A.

Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giái phóng dân tộc bằng con đường bạo lực.