Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng câu phát biểu nào dưới đây là đúng

Câu hỏi 1: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng câu phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật

B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật

C. Hứng được trên màn và lớn hơn vật

D. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

Đáp án D.

Vì ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo nên không hứng được trên màn và có độ lớn bằng vật.

Câu hỏi 2: Ảnh của một vật qua gương phẳng là:

A. Ảnh ảo, lớn bằng vật và đối xứng qua gương

B. Ảnh ảo, lớn hơn vật, đối xứng ngược qua gương

C. Ảnh ảo, lớn bằng vật, đối xứng với vật

D. Ảnh ảo, lớn bằng vật không đối xứng với vật

E. Ảnh ảo, cao bằng vật và đối xứng lộn ngược

Đáp án A.

Tính chất ảnh của một vật qua gương phẳng là ảnh ảo, ngược chiều, lớn bằng vật và đối xứng với vật qua gương.

5 tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

  • Khi có vật đứng trước gương phẳng, gương sẽ cho ta một ảnh ảo. Ảnh ảo này sẽ có độ lớn bằng vật.
  • Khoảng cách từ vật đến gương chính bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Có thể hiểu rằng: ảnh và vật đối xứng với nhau qua gương.
  • Màn chắn không thể hứng được ảnh ảo.
  • Xét hai vật cùng đứng ở trước gương. Vật nào đứng ở xa gương hơn thì ảnh của vật đó sẽ nhỏ hơn so với ảnh tạo bởi vật kia.
  • Ảnh của một vật tạo bởi gương chính là hình của một vật quan sát được ở trong gương.