Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

Câu hỏi 1: Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

A. không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

B. hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

C. hứng được trên màn, bằng vật

D. không hứng được trên màn, bằng vật

Đáp án A.

Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

– Ánh sáng đến gương cầu lồi phản xạ tuân theo định luật phản xạ ánh sáng.

– Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

– Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Câu hỏi 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của ánh sáng khi gặp gương cầu lồi

A. Một chùm tia sáng song song khi đến gặp gương cầu lồi bị phản xạ, chùm tia sáng phản xạ cũng là chùm song song.

B. Một tia sáng khi đến gặp gương cầu lồi sẽ bị phản xạ nhưng không tuân theo định luật phản xạ ánh sáng vì định luật phản xạ ánh sáng chỉ đúng cho trường hợp gương phẳng mà thôi.

C. Một tia sáng khi đến gương cầu lồi theo phương vuông góc với mặt gương thì không bị phản xạ, vì lúc đó ta không nhìn thấy tia sáng phản xạ.

D. Các phát biểu A, B, C đều sai.

Đáp án D.

Khi tia sáng đến gặp gương cầu lồi thì nó bị phản xạ. Nếu tia sáng chiếu tới gương vuông góc thì tia phản xạ ngược lại có phương trùng với phương tia tới. Nếu chùm tia thì song song thì chùm phản xạ là chùm phân kì.