Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để

Câu hỏi: Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để

A. Khai báo tên chương trình

B. Khai báo các thư viện

C. Khai báo từ khóa

D. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện

Đáp án D.

Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng khai báo tên chương trình, khai báo các thư viện, khai báo hằng, biến.

Cấu trúc chung mọi chương trình bao gồm:

1. Phần khai báo thường gồm các câu lệnh:

+ Khai báo tên chương trình

+ Khai báo các thư viện và một số khai báo khác.

2. Phần thân của chương trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có.

Chú ý: Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên, nếu có phần khai báo thì nó phải được đặt trước phần thân chương trình.