Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

Câu hỏi: Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

A. số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên

B. kích thích của môi trường kéo dài

C. kích thích của môi trường mạnh mẽ

D. kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần

Đáp án A.

Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên.