Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

Câu hỏi: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

A. Điều hòa lượng sản phẩm của gen
B. Điều hòa quá trình dịch mã
C. Điều hoà hoạt động nhân đôi ADN
D. Điều hòa quá trình phiên mã

Đáp án A.

Giải thích: Sự điều hòa hoạt động gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen.