Vùng nào của gen quyết định cấu trúc protein

Câu hỏi: Vùng nào của gen quyết định cấu trúc protein do nó quy định tổng hợp?

A. Vùng kết thúc
B. Vùng mã hóa
C. Vùng điều hòa
D. Cả ba vùng trên của gen

Đáp án B.

Giải thích: Vùng mã hóa mã hóa thông tin di truyền → Quyết định cấu trúc phân tử protêin do nó quy định tổng hợp.

– Vùng điều hòa chỉ đóng vai trò quyết định xem proten có được tổng hợp hay không.

– Vùng kết thúc chứa mã kết thúc và một vài tín hiệu.