Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát điều khiển truy cập vào CSDL

Câu hỏi: Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

A. Duy trì tính nhất quán của CSDL
B. Khôi phục CSDL khi có sự cố
C. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)
D. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

Đáp án C.

Nhiệm vụ cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu) không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.