Trang chủ / Sinh học / Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh

Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh

Câu hỏi: Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh

A. Nơron cảm giác và nơron vận động
B. Nơron liên lạc và nơron vận động
C. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động
D. Noron liên lạc và nơron cảm giác

Đáp án B.

Giải thích:

Noron liên lạc nằm trong trung ương thần kinh. Noron cảm giác có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ờ hạch thần kinh sinh dưỡng), sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng (cơ, tuyến).

Có thể bạn quan tâm

Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi trung du là

Câu hỏi: Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên …