Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

A. Hà khắc, tàn bạo, thâm độc

B. Được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực

C. Nhằm thôn tính lãnh thổ và đồng hóa nhân dân ta

D. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Âu Lạc

Đáp án C.