Ở Việt Nam thời Bắc thuộc thành phần chủ yếu nào trong xã hội sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt

Câu hỏi: Ở Việt Nam thời Bắc thuộc thành phần chủ yếu nào trong xã hội sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt

A. Hào trưởng người Việt

B. Địa chủ người Hán

C. Nông dân lệ thuộc

D. Nông dân công xã

Đáp án A.

Bộ phận hào trưởng người Việt sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt vì họ là những người có uy tín và vị thế quan trọng trong đời sống xã hội, do đó, dễ dàng huy động được nhân dân tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.