Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là

Câu hỏi: Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là

A. Chăm-pa.

B. Phù Nam.

C. Văn Lang.

D. Lâm Ấp.

Đáp án C.

Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là Văn Lang (thành lập vào khoảng thế kỉ VII TCN).