Bà Triệu lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân

Câu hỏi: Bà Triệu lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân

A. Lương.

B. Ngô.

C. Hán.

D. Đường.

Đáp án B.

Bà Triệu lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân Ngô.