Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông

Câu hỏi: Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông?

A. Là cái nôi của nền văn minh nhân loại.

B. Có nhiều đóng góp cho nhân loại về chữ viết và toán học.

C. Những thành tựu về khoa học của người phương Đông đặt nền tảng cho sự ra đời của các ngành khoa học sau này.

D. Thể hiện rõ tính tập quyền của nhà nước cổ đại phương Đông.

Đáp án C.

Giải thích: Những thành tựu về mặt khoa học của người phương Tây chứ không phải người phương Đông mới đặt nền tảng cho sự ra đời của các ngành khoa học sau này.