Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm của đồng bằng sông Hồng

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm của đồng bằng sông Hồng

A. Thấp trũng ở phía tây, cao ở phía đông.

B. Cao ở phía bắc, thấp dần về phía tây.

C. Cao ở phía tây, nhiều ô trũng ở phía đông.

D. Cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển.

Đáp án D.

Đặc điểm đúng với địa hình của Đồng bằng sông Hồng là cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển (sgk Địa lí 12 trang 33).