Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện

Câu hỏi: Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện

A. tính giai cấp của Nhà nước

B. tính nhân dân của Nhà nước

C. tính dân tộc của Nhà nước

D. tính cộng đồng của Nhà nước

Đáp án C.

Nhà nước ta kế thừa và pháp huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc thể hiện tính dân tộc của Nhà nước.