Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là?

Câu hỏi: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là?

A. Bảo tồn đa dạng sinh học

B. Bảo vệ môi trường

C. Nâng cao chất lượng môi trường

D. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

Đáp án D.

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.