Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm 1a là

Câu hỏi: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm 1a là

A. R2O3

B. RO2

C. R2O

D. RO

Đáp án C.

Kim loại kiềm có hóa trị I -> Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là: R2O