Nét đặc sắc của văn hóa Lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

Câu hỏi: Nét đặc sắc của văn hóa Lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

A. Đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ

B. Đều có hệ thống chữ viết riêng trên cở sở chữ Phạn

C. Kết hợp văn hóa bản địa và văn hóa bên ngoài tạo thành nền văn hóa riêng

D. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng

Đáp án C.

Văn hóa Lào và Campuchia đều có nét đặc sắc là: Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc.

– Đối với Cam-pu-chia:

+ Tiếp thu chữ Phạn của người Ấn để sáng tạo ra chữ viết riêng của người Khơ – me.

+ Tiếp thu văn hóa Hinđu giáo và Phật giáo Đại thừa đi liền với các công trình kiến trúc lớn.

– Đối với Lào:

+ Vận dụng sáng tạo nét chữ cong của Cam-pu-chia và Mi-an-ma để tạo ra chữ viết riêng.

+ Tiếp thu đạo Phật đi liền với các công trình kiến trúc Phật giáo, vẫn có dáng vẻ độc đáo và riêng biệt của người Lào.