Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

Câu hỏi: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

A. thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ

B. sử dụng có hiệu quả nguồn vốn

C. đẩy mạnh xuất khẩu lao động

D. phát triển nguồn nhân lực

Đáp án D.

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là phát triển nguồn nhân lực.