Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu

Câu hỏi: Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu

A. Nhà nước quân chủ chuyên chế
B. Nhà nước cộng hòa
C. Nhà nước phong kiến
D. Nhà nước thành bang

Đáp án D.

Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu nhà nước thành bang. Ví dụ: Thành Anten.