Nhà giáo nào là nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ 16 và nổi danh về tài tiên tri?

Câu hỏi: Nhà giáo nào là nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ 16 và nổi danh về tài tiên tri?

A. Thân Nhân Trung
B. Phan Bội Châu
C. Lê Quý Đôn
D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đáp án D.

Nguyễn Bỉnh Khiêm à nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ 16 và nổi danh về tài tiên tri. Những lời tiên đoán của ông được gọi là Sấm trạng Trình.