Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ

Câu hỏi: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ trên

A. ROM
B. RAM
C. CPU
D. Bộ nhớ ngoài

Đáp án D.

Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài.