Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng môi trường toàn cầu đang bị ô nhiễm và suy thoái nặng nề là

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng môi trường toàn cầu đang bị ô nhiễm và suy thoái nặng nề là

A. Sự tăng trưởng của hoạt động nông nghiệp

B. Áp lực của gia tăng dân số

C. Sự tăng trưởng của hoạt động dịch vụ

D. Sự tăng trưởng của hoạt động công nghiệp

Đáp án D.

Môi trường bị ô nhiễm và suy thoái nặng nề bởi các chất thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.