Hiện nay các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì tập trung ở vùng

Câu hỏi: Hiện nay các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì tập trung ở vùng

A. Phía Đông Nam và ven bờ Đại Tây Dương

B. Phía Tây Bắc và ven Thái Bình Dương

C. Phía Đông và ven vịnh Mêhicô

D. Phía Nam và ven Thái Bình Dương

Đáp án D.

Phân bố công nghiệp hiện đại của Hoa Kì: trước đây tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống. Hiện nay mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.