Nguồn sản vật nổi tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là

Câu hỏi: Nguồn sản vật nổi tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là

A. gia vị
B. nho
C. chà là
D. ôliu

Đáp án A.

Nguồn sản vật nổi tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là gia vị: hồ tiêu, quế, hồi, gừng… (SGK Lịch sử 6 – trang 56).